Menu
Contact

Nyemissionen av aktier i samband med konverteringen av konvertibler under första konverteringsperioden, Q4 2022, är nu registrerad hos Bolagsverket

December 30, 2022

PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, fredag den 30 december 2022 Den nyemission av aktier som beslutades av styrelsen för Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) i samband med fastställandet av utfallet för första konverteringsperiod Q4 2022 är nu registrerad hos Bolagsverket. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 3 177 802,65 SEK till 59 345 303,67 SEK, och det totala antalet aktier ökar med 105 926 755 aktier till 1 978 176 789 aktier. Interimsaktierna väntas konverteras till stamaktier inom två veckor. Det ska noteras att innan registrering hos Bolagsverket har mindre korrigeringar gjorts jämfört med de siffror som redovisades i pressmeddelande den 19 december 2022. Detta med anledning av en sen inkommen anmälan. Således blev utfallet för första konverteringsperioden av utestående konvertibler av serie KV2 i Cortus Energy 38 445,00 SEK högre än vad som kommunicerades tidigare. Utfallet av konverteringsperioden som registrerats hos Bolagsverket är följande: Konvertibellån Nominellt belopp konverterat under konverteringsperioden: 15 561 582,00 SEK Nominellt konvertibellån utestående efter konvertering: 30 794 992,00 SEK Aktier och aktiekapital Ökning av antal aktier genom konvertering: 105 926 755 aktier Antal aktier efter konverteringsperiod: 1 978 176 789 aktier Ökning av aktiekapital genom konvertering: 3 177 802,65 SEK Aktiekapital efter konverteringsperiod: 59 345 303,67 SEK Konverteringsperiod Nästa konverteringsperiod kommer att löpa mellan den 1 mars och den 15 mars 2023. Emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Rolf Ljunggren, tf VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30, www.cortus.se Om Cortus Energy Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.
Bilaga

Cortus Energy - Registrering hos Bolagsverket - Konverteringsperiod 1 - Q4 2022

© 2023 BrandPublished.com